De kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden Fotoshoot

1. Definitiebepaling
1.1. Klant: Opdrachtgever, degene die gebruik maakt van overeengekomen werkzaamheden van opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtnemer: Rust-Fotografie
1.3. Prijslijst: De prijzen zoals vermeld op de website
1.4. Producten: Alle werken die de opdrachtnemer levert, hieronder wordt in ieder geval verstaan foto’s, digitale bestanden zowel bewerkt als onbewerkt.
1.5. Publicatie: Het verspreiden/ delen van producten voor commerciële doeleinden, zoals verspreiding op social media, gebruik voor reclamedoeleinden, verkoop aan derden of zichtbaarheid op andere wijzen voor derden anders dan privégebruik.
1.6. Schriftelijk: Alle vormen van geschreven communicatie, waaronder brief, e-mail en whatsapp berichten.
2. Toepassingsbereik
2.1. Afwijzing andere algemene voorwaarden
Op alle werkzaamheden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
2.2. Auteurswet
Op alle producten is de Auteurswet 1912 van toepassing. De geleverde producten zijn werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912.
2.3. Nederlands recht
Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
3. Opdracht
3.1. Offerte
Op verzoek levert opdrachtnemer een offerte. De offerte is 14 dagen geldig. Een offerte impliceert geen reservering van een dag of dagdeel.
3.2. Totstandkoming
Een opdracht kan door de opdrachtnemer worden aangenomen of afgewezen nadat de klant heeft ingestemd met een offerte. Als de opdracht wordt aangenomen, dan wordt een dag of dagdeel gepland. De overeengekomen werkzaamheden en te leveren producten worden schriftelijk bevestigd door de opdrachtnemer.
3.3. Uitvoering van de opdracht
De opdracht wordt uitgevoerd zoals schriftelijk overeengekomen. De klant respecteert de creatieve en technische werkwijze en inzichten van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer komt zoveel als mogelijk tegemoet aan de verwachtingen van de klant. Indien niet (volledig) kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant, leidt dit niet tot vrijstelling van de overeengekomen kosten.
3.4. Wijziging
Wijziging van de opdracht door de klant is alleen mogelijk na schriftelijke instemming van de opdrachtnemer. Een wijziging van de opdracht kan tot kosten leiden. Voor een wijziging worden een nieuwe offerte en een nieuwe opdrachtbevestiging gemaakt.
3.5. Producten
De producten worden geleverd zoals overeengekomen bij de opdracht. Dit omvat het geleverde materiaal, formaat en/of bestandstype. De opdrachtnemer selecteert en bewerkt de producten naar diens inzicht. De (kleuren van) producten kunnen op verschillende beelddragende objecten van elkaar afwijken door kalibratie van apparaten, bijvoorbeeld op de pc van de klant of op door derden gedrukte materialen. De geleverde producten voldoen aan de kleurechtheid en afgesproken kwaliteit.
4. Kosten
4.1. Prijslijst
Voor de verrichtte werkzaamheden zijn de prijzen van toepassing zoals geldend op het moment van opdrachtbevestiging.
4.2. Meerwerk
Meerwerk ontstaat door het uitbreiden van de overgekomen werkzaamheden op verzoek van de klant. Voor de aanvullende werkzaamheden zijn de kosten van toepassing zoals die op dat moment volgens de prijslijst gelden.
4.3. Onkostenvergoeding
De kosten die de opdrachtnemer maakt welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van de werkzaamheden worden vergoed door de klant. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan parkeerkosten of toegangskosten.
4.4. Reiskosten
De reiskosten worden vergoed door de klant. De reiskosten worden berekend aan de hand van de kortste route volgens Google Maps gemeten van postcode 1447ZV (Purmerend) tot de postcode op de locatie van de opdracht. De reiskosten bedragen € 0,40 per kilometer. Er geldt een toeslag op lange afstanden (1 uur of langer) van €20,- per kwartier.
Voor locaties op de Waddeneilanden of buiten Nederland gelden andere tarieven, hiervoor wordt een offerte op maat gemaakt.
4.5. Toeslag nationale feestdagen
Op nationale feestdagen geldt een toeslag van 20% op de totale kosten.
4.6. Annulering
De klant kan de opdracht tot 14 dagen voor de geplande datum kosteloos annuleren. Bij annulering na deze termijn wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht door de opdrachtnemer. Als de opdrachtnemer op dit moment kosten heeft moeten maken wegens de opdracht, dan worden deze kosten in rekening gebracht bij de klant.
5. Betaling
5.1. Betaaltermijn
De betaling moet zijn voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer een boeking binnen 14 dagen plaatsvindt, dient de betaling direct te worden voldaan.
5.2. Overschrijding betaaltermijn
Als de betaaltermijn wordt overschreden, dan wordt het factuurbedrag vermeerderd met de wettelijke rente.
6. Auteursrecht
6.1. Auteursrecht
Op alle producten die de opdrachtnemer levert, is auteursrecht van toepassing. Bewerking van deze producten is niet toegestaan, tenzij hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is verleend door de opdrachtnemer.
6.2. Publicatie
Publicatie van geleverde producten is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De toestemming geldt alleen voor het overeengekomen gebruik en voor de overeengekomen hoeveelheid en/of tijd.
6.3. Naamsvermelding
Bij publicatie van geleverde producten wordt de naam van de opdrachtnemer duidelijk vermeld.
6.4. Kosten commerciële publicatie
Voor commerciële publicatie van geleverde producten kan de opdrachtnemer kosten in rekening brengen.
6.5. Inbreuk auteursrecht
Als de klant inbreuk maakt op het auteursrecht dan worden de kosten die de opdrachtnemer maakt wegens directe en indirecte schade, in en buiten rechte, door de klant vergoedt. Daarnaast gelden extra kosten ter hoogte van de kosten van het geleverde product voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.
6.6. Gebruik producten
Gebruik van geleverde (concept)producten is niet toegestaan zolang niet aan de betaling ervan is voldaan. Niet nakoming van deze bepaling wordt gezien als schending van auteursrecht.
6.7. Portfolio opdrachtnemer
De opdrachtnemer blijft eigenaar van alle beeldmateriaal en is gerechtigd om dit beeldmateriaal te gebruiken voor zijn portfolio en publicatie, tenzij de klant voor aanvang van de opdracht schriftelijk heeft laten weten hiertegen bezwaar te hebben.
7. Ziekte/ overmacht
7.1. Schadeloosstelling
De klant stelt de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de opdracht wegens ziekte of overmacht. Indien mogelijk wordt een nieuwe dag of dagdeel overeengekomen. Als gedeeltelijk aan de opdracht is voldaan, worden over dat deel van de opdracht kosten in rekening gebracht.
8. Ontbinding overeenkomst
8.1. Faillissement
De opdrachtnemer en de klant hebben beide het recht om voor aanvang van de opdracht de overeenkomst te beëindigen wegens faillissement of vergelijkbare financiële situaties.
8.2. Onredelijke verwachtingen
De opdrachtnemer kan de overeenkomst op elk moment ontbinden als hij meent in redelijkheid niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant. Als de opdrachtnemer op dit moment kosten heeft moeten maken wegens de opdracht, dan worden deze kosten in rekening gebracht bij de klant.
9. Klachten en aansprakelijkheid
9.1. Schade
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van grove schuld of opzet.
De klant is aansprakelijk voor materiële schade aan apparatuur van de opdrachtnemer indien sprake is van grove schuld of opzet, zoals vernieling of beschadiging.
9.2. Locatieproblemen
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor problemen die verband houden met de gekozen locatie, zoals toegankelijkheid, noodzakelijke toestemmingen en/of weersomstandigheden.
9.3. Klachten
Indien de geleverde producten in redelijkheid niet voldoen aan de verwachtingen van de klant, dan wordt de opdrachtnemer, indien mogelijk, in de gelegenheid gesteld om alsnog aan de opdracht te voldoen. De klant motiveert schriftelijk, binnen 14 dagen na de levering van de producten, waarom de geleverde producten niet voldoen aan de verwachtingen. De opdrachtnemer beoordeelt of de klacht redelijk is. Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen, dan vervalt het recht van de klant om gebruik te maken van de geleverde producten (auteursrecht).