De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden webshop

Definities
– Webshop: de webshop www.Rust-Fotografie.nl, bereikbaar via Bestelling@Rust-Fotografie.nl, ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 8416994.
– Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de webshop.
– Bestelling: een opdracht van de klant aan de webshop om een product te vervaardigen.
– Overeenkomst: de door de webshop geaccepteerde bestelling van de klant.

Toepasselijkheid
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de webshop, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
– De webshop accepteert geen afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij de webshop die afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt vóór de besteldatum.
– De webshop behoudt zich het recht voor de algemeen voorwaarden te wijzigen.
– Door een bestelling te plaatsen, geeft de klant te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Overeenkomst
– Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door de webshop. De webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren.
– De bestelling wordt in behandeling genomen zodra de betaling is verwerkt.
– De webshop bevestigt per e-mail de ontvangst de bestelling.
– Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de webshop dit mee binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling.
– Alle prijzen en overige informatie op de webshop zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en typfouten. De webshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs onjuist is, dan heeft de webshop het recht de bestelling te weigeren.

Producten
– Zodra de webshop de bestelling heeft ontvangen, worden de bestelde producten zo spoedig mogelijk vervaardigd.
– De producten worden vervaardigd volgens de aanbieding van de webshop aan de hand van specificaties van de klant.
– De webshop neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen en vervaardiging van producten.
– De webshop draagt er zorg voor dat de producten voldoen aan de overeenkomst.
– De webshop garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Dit is namelijk afhankelijk van de kleurechtheid, kalibratie en instellingen van de dragers van digitale bestanden.

Levering
– De levertijd van de producten is afhankelijk van het product en kan daarom per product verschillen.
– Producten worden in beginsel binnen 14 dagen verzonden na bevestiging van de bestelling. De levertijden zijn indicatief en afhankelijk van de productietijd per product en beschikbaarheid.
– Indien de webshop de producten niet of niet binnen de geïndiceerde termijn kan leveren wordt de klant daarvan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bevestiging van de bestelling in kennis gesteld.
– Producten worden verzonden als pakketpost. De klant kan producten ook op afspraak ophalen.
– Producten worden geleverd op het adres dat de klant aan de webshop kenbaar heeft gemaakt.
– Producten worden op maat en op bestelling geproduceerd en kunnen niet worden geretourneerd.

Betalingen
– Betalingen zijn alleen mogelijk met gebruik van de door de webshop aangegeven betaalmethoden.
– De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de te betalen verzendkosten wordt in de bestelprocedure weergegeven op het scherm ‘winkelmand’.
– De prijzen zijn inclusief btw.

Aansprakelijkheid en gebreken
– Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
– Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
– Als geleverde producten onverhoopt niet aan de overeenkomst voldoen, dan meldt de klant dit per e-mail en gemotiveerd bij de webshop. Deze melding vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen zeven werkdagen na de levering.
– Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, dan kan de webshop een vervangend product aanbieden of de factuurwaarde te restitueren.
– De webshop is niet aansprakelijk voor
          * afwijkingen van aangeleverde afbeeldingen op geleverde producten als gevolg van kleurechtheid;
          * misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen;
          * indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen;
          * schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd;
          * verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending.

Overmacht
– De webshop kan ingeval van overmacht de vervaardiging van het product opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden.

Klachten en vragen
– Als de klant een klacht of een vraag heeft over een geleverd product, dan kan de klant dit per e-mail toezenden aan de webshop.
– De webshop streeft er naar de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht of vraag, te reageren.

Persoonsgegevens
– De webshop gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de dienstverlening en worden niet aan derden worden verstrekt.

Eigendomsrechten
– Alle intellectuele en auteursrechten van de geleverde producten rusten op de webshop.
– De webshop garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Slotbepalingen
– Het Nederlands recht is van toepassing op elke overeenkomst en op deze algemene voorwaarden.
– Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.